อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

Asst.Prof.Dr.Phisan Kaewprapha

 • หัวหน้าภาควิชา
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

Dr.Kanchana Silawarawet

 • รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3062
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.จรี ไชยชาญ

รศ.ดร.จรี ไชยชาญ

Assoc.Prof.Dr.Jarree Chaicharn

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3253
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ

ผศ.ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ

Asst.Prof.Dr.Jackravut Dejvises

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

ศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

Professor Dr.Charturong Tantibundhit

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3213
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.ชุมพล บุญมี

อ.ดร.ชุมพล บุญมี

Dr.Choompol Boonmee

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3034
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ

อ.ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ

Dr.Nutchanon Yongsatianchot

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

Assoc.Prof.Dr.Nutthaphong Tanthanuch

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3224
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

ผศ.ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

Asst.Prof.Dr.Dahmmaet Bunnjaweht

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3058
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

Assoc.Prof.Dr.Songyot Nakariyakul

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3148
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

Asst.Prof.Dr.Taweesak Kijkanjanarat

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3059
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

Assoc.Prof.Dr.Nopbhorn Leeprechanon

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3272
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ

รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ

Assoc.Prof.Dr.Nopadol Uchaipichat

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3187
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.นาวิน สมญาติ

อ.นาวิน สมญาติ

Nawin Somyat

 • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3064
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

Asst.Prof.Dr.Nitikarn Nimsuk

 • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3056
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

Asst.Prof.Dr.Preeti Ovartchaiyapong

 • ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3067
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

ผศ.ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

Asst.Prof.Dr.Piya Techateerawat

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3249
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร

ผศ.ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร

Asst.Prof.Dr.Pongphan Leelatien

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3283
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

Dr.Pongsak Mahachoklertwattana

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3229
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

Dr.Pornrapeepat Bhasaputra

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3061
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ศ.ดร.พิชัย อารีย์

ศ.ดร.พิชัย อารีย์

Professor Dr.Pichai Aree

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3065
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.ภัททิยา ทองเครือ

อ.ดร.ภัททิยา ทองเครือ

Dr.Pattiya Thongkruer

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3188
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.ยุทธนา จงเจริญ

อ.ดร.ยุทธนา จงเจริญ

Dr.Yutana Chongjarearn

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3063
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

อ.วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

Wachira Promsaka Na Sakolnakorn

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3082
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา

รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา

Assoc.Prof.Dr.Wanchai Pijitrojana

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3045
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

รศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

Assoc.Prof.Dr.Weerachai Asawamethapant

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3173
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

รศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

Assoc.Prof.Dr.Weerachai Anotaipaiboon

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3239
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

Asst.Prof.Dr.Supakit Prueksaaroon

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3270
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

Asst.Prof.Dr.Supachai Vorapojpisut

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3054
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

Assoc.Prof.Dr.Supawat Supakwong

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3202
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

Assoc.Prof.Dr.Somchart Chokchaitam

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3051
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
ศ.ดร.สัญญา มิตรเอม

ศ.ดร.สัญญา มิตรเอม

Professor Dr.Sanya Mitaim

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3057
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

อ.สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

Surasak Phetmanee

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • +44 73 6841 5857
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
อ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม

อ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม

Dr.Akkharawoot Takhom

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3239
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...
รศ.ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

รศ.ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

Assoc.Prof.Dr.Paiboon Nakmahachalasint

 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3048
... ข้อมูลเพิ่มเติม ...