ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

  • หัวหน้าภาควิชา
  • kphisan@engr.tu.ac.th
อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
  • skanchan@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • nsnitikarn@engr.tu.ac.th
อ.นาวิน สมญาติ

อ.นาวิน สมญาติ

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • snawin@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

  • ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
  • opreeti@engr.tu.ac.th