รศ.ดร.พิชัย อารีย์

รศ.ดร.พิชัย อารีย์

  • หัวหน้าภาควิชา
  • apichai@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
  • tanthanuch1@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
  • kphisan@engr.tu.ac.th
อ.นาวิน สมญาติ

อ.นาวิน สมญาติ

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
  • snawin@engr.tu.ac.th