ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

 • หัวหน้าภาควิชา
 • kphisan@engr.tu.ac.th
อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

 • รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
 • skanchan@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

 • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
 • nsnitikarn@engr.tu.ac.th
อ.ดร.ยุทธนา จงเจริญ

อ.ดร.ยุทธนา จงเจริญ

 • cyutana@engr.tu.ac.th
อ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม

อ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม

 • takkhara@engr.tu.ac.th
อ.นาวิน สมญาติ

อ.นาวิน สมญาติ

 • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • snawin@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

 • ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
 • opreeti@engr.tu.ac.th