ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รายละเอียดการรับสมัคร- รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน - วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566-…

  • 25 กุมภาพันธ์ 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...