Department of
Electrical and
Computer Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อรับทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ตามแผนการจัดทำโครงการ เพื่อเสริมสร้าง การให้ความรู้ ทักษะ…

  • 17 สิงหาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...