ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้เปิดภาคการศึกษาตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงมีมติให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในรูปแบบผสมผสาน กล่าวคือ…

  • 20 พฤษภาคม 2563

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...