แนะแนวการเข้าร่วมศึกษา ในสถาบัน 42 Bangkok แก่นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มธ.

  • 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  “ศาสตราจารย์”

  • 30 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...