1

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมพัฒนาผลงาน Telemedicine Pulse Oximeter (เครื่องวัดออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้ว รายงานผลด้วยระบบการแพทย์ทางไกล) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ (Sport Science Innovation Contest2022) จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

รายนามผู้ประดิษฐ์
1. ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
3. ผศ.สุภัทรา ศิลปบรรเลง
4. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา วินิธา ผึ้งถนอม
5. นางสาว ดาราวดี พานิช
6. นายสุทธิรักษ์ อาจณรงค์
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 3
7. นางสาวกัญญาลักษณ์ แทนคร
8. นางสาวอภิรัตน์ ตันติวรารัตน์
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4
 

  • 14 สิงหาคม 2565

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์