YYY-1 11-8-2565

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่มาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

  • 11 สิงหาคม 2565

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

YYY-1 11-8-2565YYY-14 11-8-2565YYY-2 11-8-2565YYY-3 11-8-2565YYY-4 11-8-2565YYY-5 11-8-2565YYY-6 11-8-2565YYY-7 11-8-2565YYY-8 11-8-2565YYY-10 11-8-2565YYY-12 11-8-2565YYY-13 11-8-2565