2023 kaohsiung international invention design expo

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธ์ และ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
Platinum award และGold medal ในการประกวดนวัตกรรม 2023 Kaohsiung International Invention&Design Expo ประเทศไต้หวัน จากผลงาน YES Wheelchair มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์
ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร
นายวิษณุ กรัยจินดาภรณ์ 
นายธรากร สุขไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 
นางสาวศิตาภรณ์ อเนกธนโรจน์กุล
นายจักรภัทร์ โชคชัยสิริ
นายณัฐวัฒน์ นิลพินิจ
นายชุติพนธ์ ตรีรัตนานุรักษ์

รับชมผลงานที่นี่: https://www.youtube.com/watch?v=iOWTV3rmhbo

  • 4 ธันวาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)