Announcement master 2-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่  2/2566  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดังนี้

นายปารเมศ บุญญา

อนึ่ง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 
หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

  • 20 ธันวาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)