30-1-2567 professorpichai

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ได้รับการโปรเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
 

  • 30 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)