30-1-2567 professorcharturong-2

ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

ได้รับการโปรเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์”

 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

  • 30 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)