24-1-2567 nsm-1

ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดินทางมาหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางในความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม จึงถือโอกาสนำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นำเสนอผลงาน พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ CED-Square ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • 24 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

24-1-2567 nsm-124-1-2567 nsm-724-1-2567 nsm-624-1-2567 nsm-524-1-2567 nsm-424-1-2567 nsm-324-1-2567 nsm-2