612741

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา" วันที่ 27 สิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อรับทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ตามแผนการจัดทาโครงการ เพื่อเสริมสร้าง การให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • 27 สิงหาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์