28-7-2562

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นตัวกลางสำคัณที่จะช่วยเหลือดูแลให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกสามารถจัดแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน รวมถึงให้คำแนะนำอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ โดยเฉพาะปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมต่อไป

  • 28 สิงหาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์