61264

โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน รายวิชาต่างๆ ที่ต้องมีการนำเนอและใช้ในการประกอบอาชีพ ภายหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

  • 21 ตุลาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6126461271612726126361265