13-1-2024 pitching-1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม EE TU ผลงาน “ธุรกิจสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับคอนโดมิเนียม” จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 ประเภท Software Innovation จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สมาชิกในทีมได้แก่ 
1. นายปุรเชษฐ์ ตราหยก
2. นายวรนนท์  ป้องหมู่       
3. นายธนบดี บุญช่วย        
4. นางสาวชนิตา ธนูศิลป์      
โดยมี อ.ดร.พรระพีพัฒน์  ภาสบุตร และ ผศ.ดร.ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แนวคิด New Gen Energy Research Showcase เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 ณ ลานกิจกรรม UNION Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ผู้เข้าร่วมการประกวดทั้ง 24 ทีม โชว์ศักยภาพการนำเสนอผลงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ภายในเวลา 5 นาที ซึ่งแต่ละผลงานวิจัยได้มีการพิจารณาวัดผลถึงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงและสามารถพัฒนาต่อยอด การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงานครั้งนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ Hardware Innovation สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพลังงานทดแทน และประเภท Software Innovation สำหรับพัฒนาโปรแกรม หรือ Application เพื่อติดตั้งและใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือพัฒนาพลังงานทดแทน

ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เปิดรับสมัครทีมนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกทีมวิจัยจากทั้งหมด 148 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทาง (Bootcamp) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านพลังงานและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน โดยแต่ละทีมได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 40,000 บาท นำไปพัฒนาปรับปรุงโครงร่างวิจัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลต่อไปได้ในเชิงพาณิชย์ และครั้งนี้ทั้ง 24 ทีมได้กลับมาร่วมแข่งขันกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ (Pitching) พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท

  • 17 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

13-1-2024 pitching-113-1-2024 pitching-213-1-2024 pitching-3