20190817 01

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อรับทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ตามแผนการจัดทำโครงการ เพื่อเสริมสร้าง การให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • 17 สิงหาคม 2562

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20190817 0120190817 0220190817 0320190817 0420190817 0520190817 0620190817 0720190817 0820190817 0920190817 1020190817 1120190817 1220190817 1320190817 1420190817 1520190817 1620190817 1720190817 1820190817 1920190817 2020190817 2120190817 2220190817 23