Research 2566-2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) 

ศ.ดร.สัญญา มิตรเอม
อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา
ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

  • 19 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

Research 2566-2Research 2566-dr.sanyaResearch 2566-dr.ssupakritResearch 2566-sanyaResearch 2566