11-1-2024 future thailand-1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “Future Thailand” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 

จากผลงาน "YES Wheelchair นวัตกรรมตรวจวัดการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ใช้วีลแชร์" ซึ่งได้รับรางวัลสูงสุด Platinum award และรางวัลระดับเหรียญทอง Gold medal ในการประกวดนวัตกรรม 2023 Kaohsiung International Invention & Design Expo ประเทศไต้หวัน

นวัตกรรม YES Wheelchair เป็นความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ประกอบไปด้วย วิษณุ กรัยจินดาภรณ์, ธรากร สุขไทย ด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วย ศิตาภรณ์ อเนกธนโรจน์กุล, จักรภัทร์ โชคชัยสิริ, ณัฐวัฒน์ นิลพินิจ, ชุติพนธ์ ตรีรัตนานุรักษ์ โดยมี ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  • 11 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

11-1-2024 future thailand-111-1-2024 future thailand-511-1-2024 future thailand-411-1-2024 future thailand-311-1-2024 future thailand-2