130863-1

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือ “เฟ้ลปส์ ดอด์จ คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า” จำนวน 100 เล่ม แก่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ปรับแต่งเนื้อหาจากต้นตำรับคู่มือออกแบบระบบไฟฟ้าเล่มแรกในประเทศไทยที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยทางบริษัทฯเล็งเห็นว่า หนังสือคู่มือฉบับนี้จะมีส่วนในการช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพการออกแบบระบบไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากตำราเรียนมาตรฐานของทางสถาบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนต่อยอดองค์ความรู้ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อให้การเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • 13 สิงหาคม 2563

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

130863-1130863-2130863-3