Qa 14

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) และระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • 6 สิงหาคม 2563

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Qa 14Qa 17Qa 16Qa 12Qa 13Qa 11Qa 10Qa 08Qa 04Qa 09Qa 03Qa 05