Qa computer2564

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา,  อาจารย์ธานี สมวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

  • 5 สิงหาคม 2565

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์