ภาควิชาขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ.2564

  • วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2565

  • สถานที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม greats 2564