Covid-19-tu-scholarship

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ โครงการพิเศษและบันฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนและบริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ Facebook: Thammasat Scholarships โทร. 02-564-2921

  • วันที่: 24 กรกฎาคม 2563

  • สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)