Pichai 7-9-2566-2

วันที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์ , อาจารย์ ดร.ยุทธนา จงเจริญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ TEP/TEPE ได้นำนักศึกษาเข้าทัศนศึกษา ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิทยากร วิศวกร เจ้าหน้าที่ประจำโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทั้งหมดในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังแนะนำการควบคุมไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้านี้มีความสารถกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง 39 เมกะวัตต์ และทราบถึงขั้นการซ่อมบำรงรักษาอุปกรณ์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานกันในปัจจุบัน

  • 8 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

Pichai 7-9-2566-2Pichai 7-9-2566-1Pichai 7-9-2566-3