Qa2564

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams

ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาตรี) และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาโท)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา,  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

  • 3 สิงหาคม 2565

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Qa2564Qa2564-1