ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) และระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ…

  • 6 สิงหาคม 2563

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...