27-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-1

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมสมองกลฝังตัวและ Hardware-in-the-loop simulator ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567  ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีทางด้านสมาร์ตกริด ที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า (power converter) มีบทบาทสำคัญในการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โหลด และโครงข่ายไฟฟ้า  เช่น อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม วงจรประจุแบตเตอรี่สำหรับใช้งานร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้า และในยานยนต์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น   ประกอบกับปัจจุบัน HiL (Hardware-in-the-loop) simulator ได้เข้ามามีบทบาทในการจำลองการทำงานของวงจรภาคกำลังแบบเวลาจริง  ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีความแม่นยำสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบวงจรจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า โดยสามารถใช้ในการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมแบบ Embedded controller ให้มีความถูกต้องก่อนนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จริง  ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างวงจรภาคกำลัง และช่วยให้เกิดความปลอดภัยในขั้นตอนการพัฒนา นอกจากนั้น HiL simulator สามารถใช้ในการจำลองการทำงานในสภาวะที่ไม่สามารถจำลองได้ในห้องปฏิบัติการ เช่น แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ กังหันลมขนาดใหญ่ เป็นต้น

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงประสานงานขอความร่วมมือจากบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น  จำกัด ในการจัดทำโครงการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้เพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม  ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมสมองกลผังตัว และ Hardware-in-the-loop simulator” ภายใต้สมาคมสมองกลผังตัวไทย(TESA)  ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีทางด้านสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมสมองกลผังตัวและ Hardware-in-the-loop-simulator มีความสำคัญในการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน  ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โหลด และโครงข่ายไฟฟ้า และเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานและออกแบบสร้างวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Power converter) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมสมองกลผังตัวและ Hardware-in-the-loop-simulator  และนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดยังนักศึกษาเพื่อรับทราบและต่อยอดต่อไป

  • 27 มีนาคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

27-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-127-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-227-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-327-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-1227-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-12-227-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-1127-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-1027-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-927-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-827-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-727-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-627-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-527-3-2567 hardware-in-the-loop simulator-4