8-2-2567 42 bangkok-3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ รศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน อธิการ 42 Bangkok พร้อมด้วยทีม 42 Bangkok ให้เกียรติมาบรรยายแนะแนวการเข้าร่วมศึกษา ในสถาบัน 42 Bangkok แก่นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ ณ ห้อง วศ.319 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

8-2-2567 42 bangkok-38-2-2567 42 bangkok-28-2-2567 42 bangkok-18-2-2567 42 bangkok-138-2-2567 42 bangkok-128-2-2567 42 bangkok-118-2-2567 42 bangkok-108-2-2567 42 bangkok-98-2-2567 42 bangkok-88-2-2567 42 bangkok-78-2-2567 42 bangkok-68-2-2567 42 bangkok-58-2-2567 42 bangkok-4