Phongphan

ภาควิชาวิสวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

  • 26 ตุลาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)