Y.YYYYYYYY

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ที่ได้รับการพิจารณาตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” 
จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

  • 21 มิถุนายน 2565

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์