Ece-20140123-27

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ทางบริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด โดย ดร.ธนา ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ได้ให้เกียรติภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท ตลอดจนได้ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจการพัฒนาสื่อ และข่าวสารในรูปแบบ Online ตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข่าว การทำงานของระบบโทรทัศน์และเยี่ยมชมห้อง Data Center อันเป็นประโยชน์ ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในอนาคต

  • 21 พฤศจิกายน 2557

  • บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด

Ece-20140123-27Ece-20140123-25Ece-20140123-26Ece-20140123-28Ece-20140123-29Ece-20140123-30Ece-20140123-31Ece-20140123-32Ece-20140123-33Ece-20140123-35Ece-20140123-36Ece-20140123-37Ece-20140123-38Ece-20140123-39Ece-20140123-40Ece-20140123-41Ece-20140123-42Ece-20140123-43Ece-20140123-44Ece-20140123-45Ece-20140123-46Ece-20140123-47Ece-20140123-48Ece-20140123-49Ece-20140123-50Ece-20140123-51Ece-20140123-52Ece-20140123-53Ece-20140123-54Ece-20140123-55