14-3-2567 visit tse ece-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ไซเบอร์ทหาร นำโดย พลตรี อัทธาธร บูรณากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พันเอกหญิง นริศรา พลอยประไพ ผู้อำนวยการกองวิทยาการศูนย์ไซเบอร์ทหาร และนายทหารนักเรียน ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษทางด้าน Cyber security ให้แก่คณะศึกษาดูงานในช่วงแรก และยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัครวุฒิ ตาคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นำทีมนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางด้าน AI และ IOT ได้แก่

1. ระบบจัดการห้องสมุดด้วยบีคอน Beacon Lifebrary Management

2. ระบบระบุตำแหน่งฟันจากฟิล์ม Dental Segmentation and Numbering

3. ระบบบริหารจัดการลานที่จอดรถ iConnect System: Parking Fee

จากนั้นได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า และห้องปฏิบัติการอิเลคโทรนิกส์เบื้องต้น ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นลำดับถัดไป

  • 14 มีนาคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

14-3-2567 visit tse ece-114-3-2567 visit tse ece-314-3-2567 visit tse ece-214-3-2567 visit tse ece-614-3-2567 visit tse ece-1514-3-2567 visit tse ece-2014-3-2567 visit tse ece-2814-3-2567 visit tse ece-514-3-2567 visit tse ece-414-3-2567 visit tse ece-714-3-2567 visit tse ece-1414-3-2567 visit tse ece-1314-3-2567 visit tse ece-1214-3-2567 visit tse ece-1114-3-2567 visit tse ece-1014-3-2567 visit tse ece-914-3-2567 visit tse ece-814-3-2567 visit tse ece-1714-3-2567 visit tse ece-1614-3-2567 visit tse ece-2614-3-2567 visit tse ece-2514-3-2567 visit tse ece-2414-3-2567 visit tse ece-2314-3-2567 visit tse ece-2214-3-2567 visit tse ece-2114-3-2567 visit tse ece-1914-3-2567 visit tse ece-1814-3-2567 visit tse ece-17-2