ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้เปิดภาคการศึกษาตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงมีมติให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในรูปแบบผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลักและอาจมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยอาจดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 1/2563

  • วันที่: 20 พฤษภาคม 2563

  • สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)