ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Untitled-1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562
200426201249_0%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2563
ECE2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท http://www.graduate.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=29&cname=&cno=206
61264

โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ ใน วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
612741

โครงการ “เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา”

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา" ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2562
28-7-2562

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ประจำปีการศึกษา2562

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
add_25621

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่  1/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
_2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวคณะวิศวฯ